Över 74 000 produkter

Snabba leveranser

Hög leveranssäkerhet

Försäljningsvillkor


Tryck & Media

Tryck & Media, etablerat 1985, är grossist inom branschen för reklamartiklar och promotion. Vi är baserade med huvudkontor i Linköping, Åtvidaberg, Västervik och Kisa.

Nedanstående villkor skall gälla med företräde framför alla andra villkor, om annat ej särskilt skriftligen överenskommes mellan parterna. Köparens beställningar är uttryckligen villkorade av att köparen godkänner alla försäljningsvillkor som inkorporerats häri genom hänvisning. Ytterligare villkor som säljaren angivit på ordererkännandet skall gälla utöver dessa villkor.

Vi tar producentansvar och är medlemmar i relevanta branschorganisationer.

LEVERANSVILLKOR

Ex.works, i enlighet med INCOTERMS 2000. Reklamationer gjorda av köparen till följd av förseningar i leveransen hänförlig till frakt eller transportbolag måste göras direkt till den berörda avtalsparten. Priserna är exklusive moms och / eller kostnader för design eller layout arbete i förekommande fall. En expressavgift på 75 kronor kommer att debiteras gällande order med ett värde på mindre än SEK 500 kronor. Över/underupplaga kan ske med +/- 10 %. Eventuell reklamskatt uttages av köparen. Önskas leverans till mer än en mottagare debiteras 75 kronor per försändelse + fraktkostnaden.

ORDERBEKRÄFTELSE

Säljaren bekräftar alltid med en skriftlig orderbekräftelse som sändes digitalt via mail, eller från webshop. Det åvilar köparen att inom 3 dagar kontrollera orderbekräftelsen. Säljaren reserverar sig för skrivfel eller annan force majeure.

EXPRESSORDER

Önskas extra snabb leverans och leveransbevakning utanför de ordinarie rutinerna samt leverans med annat transportsätt debiteras denna extra kostnad enligt separat prislista för expressorder eller överenskommelse.

TRANSPORTSÄTT

Varor kommer främst att levereras via DHL / Post Nord / Bring/UPS, och dess partners / agenter, om kund ej skriftligt angivit annat transportsätt och medsänt ifyllda transporthandlingar. Avtal kan träffas om annat transportsätt. Säljaren ansvarar ej för transportskador uppkomna under transporten. Muggar levereras som standard på pall, med pallfrakt för att skydda varorna. Om annat begärs, meddelas dettaseparat av köparen.

BETALNINGSVILLKOR

Efterkrav om ej annat är överenskommet. Finns förfallna fakturor till betalning sker leverans mot efterkrav tills skulden är reglerad. Försålda varor förblir säljarens egendom intill dess full likvid erhållits.

ANNULLERING AV ORDER

Om köparen vill annullera en bekräftad order efter att ordern är lagd för produktion, måste en avbokning erhållas och godkännas av fabriken. Gäller det lagerprodukter där lagerhållning sker på externt lager, godkäns inte annullering, med mindre än att Köparen accepterar debitering av returfrakter tillbaka till lagret. Detta förutsätter att produkterna ännu inte hunnit bli tryckta, om så var planerat. Säljaren har rätt att debitera alla uppkomna kostnader och utebliven handelsvinst för affären. Retur av beställda eller / och köpte prover accepteras inte, och kommer inte att krediteras.

RETURRÄTT

Samtliga produkter som tillverkas specifikt för kunds räkning innebär att ordern alltid är bindande och returer godkännes ej. Gällande övriga produkter kan endast retur ske enligt överenskommelse med Tryck & Media, samt dess fabriker och leverantörer. Godkännes retur av varor skall dessa vara packade i original -förpackning och ej vara använda eller bearbetade. På retur som ej beror på fel-leverans eller reklamation, görs avdrag med 20 % på orderbeloppet, dock lägst 500:00 före kreditering om retur sker inom 1 månad från fakturadatum. Senare retur än 1 månad efter fakturadatum krediteras ej. Retur av beställda eller / och köpte prover accepteras inte, och kommer inte att krediteras.

PRODUKTIONSPROV

Önskas prov för godkännande av produkten innan produktion startas, beställes detta separat av kunden. Leverans av prover sker under normal rutiner. Önskas snabb leverans av prov sker detta mot debitering av extra frakter motsvarande 500 kronor per order.

PRODUKTIONSUNDERLAG

Alla order förutsätter reprodugliga/användbara original. Vid osäkerhet, kontakta våra säljare. Ateljéarbete debiteras med 450:00 kronor per påbörjad timme dock lägst 100:00/order. Kunden ansvarar helt för att insända original är riktiga. Vid förvanskning av original som sänts digitalt, fråntager sig säljaren ansvaret för detsamma. Det åvilar köparen att kontrollera att översända färger går att producera i den beställda tekniken med olika färgkartor som referens. Pantone C & U för tryck, Pantone Textile Color, CMYK för digitaltryck.

REKLAMATIONER

Köparen får inte åberopa att varan är felaktig om han inte inom angivna tidsfrister lämnar säljaren meddelande om felet (reklamation). Fel, som märkts eller borde ha märkts när varan emottogs av köparen eller av denna anvisad mottagare skall reklameras inom en vecka därefter och i förekommande fall innan varan bearbetas. I annat fall skall fel reklameras inom skälig tid efter det att felet märkts eller borde ha märkts eller annars ha kommit till köparens kännedom genom reklamation från annan. Reklameras inte varan inom en månad från varans mottagande, förloras rätten att åberopa felet. Vara skall inte i något fall anses felaktig vid färgavvikelse om avvikelsen uteslutande beror på beställd applikationsteknik eller varans material.

SÄLJARENS ANSVAR

Säljarens ersättningsskyldighet för styrkt skada är begränsad till högst 10% av Tryck & Media försäljningspris. Säljaren är dock inte ersättningsskyldig för den skada som köparen lider genom säljarens dröjsmål om dröjsmålet beror på ett hinder utanför säljarens kontroll, som säljaren inte skäligen kunde ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Säljaren är inte heller ersättningsskyldig för den skada som köparen lider genom att varan är felaktig om det har förelegat ett sådant hinder som avses i andra stycket för att avlämna felfri vara. För skada genom indirekt förlust eller för förlust som köparen tillfogas genom skada på annat sätt än den sålda varan är säljaren ersättningsskyldig endast om skadan visas ha sin grund i grov vårdslöshet på säljarens sida.

KÖPARENS ANSVAR

Felaktiga varor eller varor som av någon anledning inte slutligt kan godkännas av Köparen eller dess kund, skall vid en eventuell nyproduktion återsändas på Köparens risk och bekostnad till Säljaren. I det förhållandet att varorna tagits i bruk och ej kan returneras, så har Säljaren ingen vidare skyldighet som innefattar kostnader för tillverkning och logistik vid framtagande av nya produkter. Försenad leverans eller skadat gods som beror på transportföretaget skall reklameras av köparen direkt till transportföretaget. Först när ett giltigt ärendenummer finns tillgängligt hos transportören gällande reklamationen, kan Företagsnamn från sin sida assistera i ärendet.

GARANTIER

Garantier på förbrukningsartiklar lämnas normalt inte; dock åtgärdas fel som kan hänföras till fabrikationsfel. För garantier gällande produkter som inkluderar flashminnen, samt andra elektronikprodukter gäller endast garanti som eventuellt lämnats vid försäljningstillfället.

FÖRÄNDRINGAR I PRISER

Tryck & media förbehåller sig rätten att ändra / uppdatera priser och att göra nödvändiga justeringar på grund av fluktuationer i valutakurser eller förändrade råvarupriser, när så behövs. Nya prislistor och uppdateringar av demsamma, ersätter alla tidigare prislistor, villkor, och eventuella offerter baserade på dem. Tryck & Media reserverar sig också för tryckfel i prislistor och offerter.